Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kotlin

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


INFORMACJE OGÓLNE
    Dane podstawowe (1)
    Ochrona danych osobowych (1)

RADA GMINY
    Skład Rady (0)
        kadencja 2018-2023 (1)
        kadencja 2014-2018 (1)
    Komisje (1)
    Uchwały (0)
        lata 2018-2023 (0)
            2019 (8)
            2018 (15)
        lata 2014-2018 (0)
            2018 (51)
            2017 (58)
            2016 (83)
            2015 (65)
            2014 (16)
        lata 2010-2014 (0)
            2014 (50)
            2013 (67)
            2012 (73)
            2011 (73)
                Projekty uchwał (1)
            2010 (12)
        lata 2006-2010 (0)
            2010 (54)
            2009 (68)
            2008 (52)
            2007 (49)
            2006 (18)
    Protokoły z sesji (0)
        2018-2023 (2)
        2014-2018 (49)
        2010-2014 (48)
        2006-2010 (42)
    Terminy sesji, porządek obrad, imienne głosowanie (1)
    Transmisja z sesji Rady Gminy (1)
    Informacje dotyczące przetwarzania danych (1)

GMINA
    Statut (1)
    Charakterystyka ogólna (1)
    Herb Gminy (3)
    Budżet (0)
        2019 (0)
            budżet (1)
            WPF (1)
            Opinie RIO (2)
        2018 (0)
            Budżet na 2018 (1)
            WPF (1)
            Opinia RIO (7)
            Sprawozdania (1)
        2017 (0)
            Budżet (1)
            WPF (1)
            Sprawozdania (2)
            Opinie RIO (6)
        2016 (0)
            Budżet (1)
            Opinie RIO (10)
            WPF (1)
            Sprawozdania (2)
        2015 (0)
            Budżet Gminy (1)
            WPF (1)
            Opinie RIO (6)
            Sprawozdania (2)
        2014 (0)
            Budżet Gminy (1)
            WPF (1)
            Opinie RIO (8)
            Sprawozdania (2)
        2013 (0)
            Budżet Gminy (1)
            WPF (1)
            Opinie RIO (5)
            Sprawozdanie z wyk. budżetu (0)
                I półrocze (1)
                Roczne (1)
        2012 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Projekt budżetu (1)
            Opinie RIO (5)
            Sprawozdania (2)
        2011 (0)
            projekt budżetu Gminy na 2011 (1)
            Budżet Gminy na 2011 (1)
            Opinie RIO (2)
            Sprawozdania (2)
        2010 (0)
            Budżet Gminy (2)
            Sprawozdania (2)
            Informacja o stanie finansowym Gminy (1)
        2009 (0)
            Budżet Gminy (1)
                Zmiany budżetu (1)
            Sprawozdania (2)
        2008 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Sprawozdania (2)
        2007 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Sprawozdania (1)
        2006 (0)
            Budżet Gminy (1)
            Sprawozdania (1)
        Informacja o funduszu sołeckim (1)
    Jednostki organizacyjne i instytucje kultury (0)
        Szkoły (1)
        Przedszkole (1)
        GOPS (1)
        Biblioteka (1)
        Dom Kultury (1)
        Centrum Usług Wspólnych (1)
        Rejestr instytucji kultury (1)
    Jednostki pomocnicze (1)
    Ochotnicze straże pożarne (1)
    Organizacje pozarządowe (3)
    Akty prawa miejscowego (1)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2015 (1)
        2014 (1)
        2013 (1)
        2012 (1)
        2011 (1)
        2010 (1)
        2009 (1)
        1990-2008 (1)
    Petycje (2)
    Rejestr umów cywilnoprawnych (1)

WÓJT GMINY
    Dane teleadresowe (1)
    Zarządzenia (0)
        2019 (1)
        2018 (80)
        2017 (88)
        2016 (77)
        2015 (74)
        2014 (80)
        archiwum (0)
            2013 (61)
            2012 (70)
            2011 (74)
            2010 (43)
            2009 (36)
            2008 (46)
            2007 (42)
    Komunikaty (2)
    Interpretacja indywidualna (1)

URZĄD GMINY
    Pracownicy (1)
    Regulamin organizacyjny (1)
    Regulamin pracy (1)
    Formularze (0)
        Podatki (0)
            Formularze dla osób prawnych obowiąz. od 1.01.2016 r. (1)
            Formularze dla osób fizycznych obowiąz.od 1.01.2016 r. (1)
        Ochrona środowiska i przyrody, plan przestrzenny (7)
        Działalność gospodarcza (2)
        Zaświadczenie (3)
        USC i ewidencja ludności (13)
        Drogi, ulice, place (2)
        Dofinansowanie kształcenia młodocianych (2)
        Pomoc materialna dla uczniów (2)
        Zezwolenie na sprzedaż alkoholu (1)
        Dotacje dla mieszkańców (2)
        Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół (1)
    Podatki i oplaty lokalne (0)
        2019 (5)
        2018 (4)
        2017 (5)
        2016 (5)
        2015 (4)
        2014 (5)
        2013 (5)
        2012 (5)
        2011 (5)

PLANY, PROGRAMY
    PLANY, PROGRAMY, REGULAMINY (0)
        Strategia Rozwoju Gminy (1)
        Program Rozwoju Gminy na lata 2016-2022 (1)
        Plan przestrzenny (8)
        Studium uwarunkowań i kierunków zag. przest. (2)
        Program rozwiązywania problemów alkoholowych (1)
        Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (1)
        Program współpracy z organizacjami porzarządowymi (1)
            Sprawozdania z realizacji programu (1)
        Gminny Program Ochrony nad Zabytkami (1)
        Program opieki nad zwierzętami (1)
        Plan rozwoju i moder. urządzeń wodociągowych (1)
        Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (1)
        Regulamin świetlic wiejskich (1)
        Regulamin udzielania pomocy materialnej uczniom (1)
        Regulamin korzystania z placów zabaw (1)
        Regulamin korzystania z boiska sportowego Orlik (1)
        Gminny kalendarz imprez sportowych (1)
        Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (1)
        Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej (1)
        Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kotlin (1)
        Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy (1)
        Regulamin nadawania Tytułów Honorowy Obywatel Gminy Kotlin (1)
        Warunki i tryb finansowania sportu (1)
        Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kotlin (1)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI
    Przetargi otwarte (0)
    Rozstrzygnięte (0)
        2018 (18)
        2017 (22)
        2016 (9)
            Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów i Wysogotówek (4)
        2015 (11)
            Wyjaśnienia do przetargu na dostawę samochodu strażackiego (2)
        2014 (18)
            Wyjaśnienia do przetargu na przebudowę boisk (1)
            Wyjaśnienia do przetargu na przeb. drogi w Wilczy (1)
            Wyjaśnienia do przetargu na odbiór odpadów (1)
            Wyjaśnienia do przetargu na kredyt (2)
        2013 (31)
            Wyjaśnienia do przetargu na rozbudowę domu kultury (1)
            Wyjaśnienia do przetargu na odbiór odpadów (4)
            Wyjaśnienia do przetargu o kredyt (1)
            Ogloszenie o unieważnieniu przetargu (1)
            Wyjaśnienia do przetargu na rozbud. OSP w Wysogotówku (1)
            Wyjaśnienia do przetargu na budowę kanalizacji (1)
        2012 (11)
            Wyjaśnienia do przetargu na przebudowę ul. 15 Sierpnia (1)
            Wyjaśnienia do przetargu na przebudowę drogi w Woli Ks. (2)
            Wyjaśnienia do przetargu na remont kolektora sanit. (1)
            Wyjaśnienia do przetargu na budowę kanalizacji (1)
            Wyjaśnienia do przetargu na kredyt (1)
        2011 (11)
            Wyjaśnienia (4)
            Wyjaśnienia do przetargu na Orlika (6)
            Wyjaśnienia (1)
            Wyjaśnienia do przetargu na kredyt (3)
            Wyjasnienia do przetargu na drogę Wyszki -Magnuszewice (1)
            Modyfikacja treści SIWZ do przetargu na drogę Wyszki-Magnuszewice (1)
            Wyjaśnienia do przetargu na zakup koparki (1)
        2010 (13)
            Wyjaśnienia (3)
            Wyjaśnienia (1)
            protest- przetarg na budowę sieci kanalizacji (2)
            Wyjaśnienia (1)
            wyjaśnienia do SIWZ - kredyt (2)
        2009 (10)
            Wyjaśnienia (1)
            Wyjaśnienia (6)
    Unieważnione (0)
        2018 (12)
        2017 (11)
        2016 (2)
        2014 (12)
    Ogłoszenia o wyborze ofert (0)
        2018 (10)
        2017 (12)
        2016 (8)
        2015 (11)
        2014 (13)
        2013 (17)
        2012 (11)
        2011 (10)
        2010 (10)
        2009 (11)
    Wyjaśnienia do przetargów (2)
    Plan zamówień publicznych (1)
    Zapytania ofertowe (0)
        2018 (14)
        2017 (3)
    przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości (1)

OCHRONA ŚRODOWISKA
    Informacje o środowisku (0)
        2019 (1)
        2018 (20)
        2017 (21)
        2016 (26)
        2015 (45)
        2014 (47)
        2013 (23)
        2012 (25)
        2011 (26)
        2010 (23)
    Plan gospodarki odpadami (1)
    Program ochrony środowiska (1)
    Regulamin utrzymania czystości (1)
    Gospodarka odpadami (6)
    Program usuwania azbestu (1)

INFORMACJE
    Oświadczenia majątkowe (0)
        za rok 2018 (2)
        za rok 2017 (2)
        za rok 2016 (2)
        za rok 2015 (2)
        za rok 2014 (2)
        Archiwum (0)
            za rok 2013 (4)
            za rok 2012 (2)
            za rok 2011 (2)
            za rok 2010 (2)
            2010 (4)
            2009 (2)
            2008 (2)
            2007 (0)
                kierownicy jednostek (14)
                radni rady gminy (15)
            2006 (0)
                kierownicy jednostek (1)
                radni rady gminy (15)
    Nabór na stanowiska urzędnicze (0)
        Otwarte (0)
        Zamknięte (11)
        Unieważnione (0)
    Ogłoszenia (0)
        2019 (1)
        2018 (5)
        2017 (6)
        2016 (8)
        2015 (4)
    Dostęp do innych informacji publicznych (1)
    Redakcja (1)

WYBORY
    samorządowe (0)
        2018 (36)
        2014 (26)
    Prezydenta RP (13)
    Referendum ogólnokrajowe (11)
    Sejm i Senat RP (16)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij