Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kotlin

Kolorowy pasek

Wykaz aktów prawa miejscowego

NR UCHWAŁY

W SPRAWIE

ŹRÓDŁO I DATA PUBLIKACJI

IV/20/90

zmiany nazw ulic

XVI/98/92

trybu i szczególnych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych na okres nie dłuższy niż 3 lata

XVIII/116/92

nadania nazw nowo powstałym ulicom we wsi Kotlin

XXVII/160/94

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kotlin

VI/36/99

wprowadzenie opłaty prolongacyjnej

VIII/47/99

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów dla poszczególnych szkół gminy Kotlin

VIII/50/99

ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kotlin oraz granic ich obwodów

XXXII/173/01

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego: złoża kruszywa  - wieś Twardów

Dz.Urz. nr 64, poz.1198 z 7.06 .2001r

XXXIV/181/01

zaleczenie dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych gminy Kotlin

Dz.Urz. nr 112,poz.2142 z 13.09.2001r.

XXXIV/183/01

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)

Dz.Urz. nr 112,poz.2144 z 13.09.2001r.

XXXV/189/01

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wyszki, gmina Kotlin

Dz.Urz. nr 139,poz.2780 z 15.11.2001r.

XXXV/190/01

lokalizacji i regulaminu targowiska

Dz.Urz. nr 137,poz.2718 z 9.11.2001r.

XXXIX/214/02

nazwy ulic w miejscowości Kotlin

Dz.Urz. nr 47, poz.1380 z 5.04.2002r.

XXXIX/217/02

ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

Dz.Urz. nr 47, poz.1381 z 5.04.2002r.

XLII/228/02

podziału gminy Kotlin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dz.Urz. nr 106, poz.2742 z 13.08.2002r.

XLII/230/02

utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Kotlin

Dz.Urz. nr230, poz.2743

 z 13.08.2002r.

XLIV/235/02

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Parzew, gmina Kotlin

Dz.Urz. nr 130, poz.3575 z 28.10.2002r

II/9/02

uchwalenia wzorów formularzy

Dz.Urz. nr156, poz.4472 z 16.12.2002r

III/24/02

zasad usytuowania na terenie gminy Kotlin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dz.Urz. nr 22, poz.383

 z 18.02.2003r.

III/25/02

ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Kotlin

Dz.Urz. nr 22, poz.384            z 18.02.2003r.

IV/29/03

Statutu Gminy Kotlin

Dz.Urz. nr 54, poz.1115           z 3.04.2003r.

VI/45/03

o zmianie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Kotlin

Dz.Urz. nr 92, poz.1728           z 5.06.2003r.

VI/46/03

nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotlin

Dz.Urz. nr 92, poz.1729            z 5.06.2003r.

X/61/03

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Kotlin

Dz.Urz. nr 192, poz.3569  z 12.12.2003r.

XII/72/03

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wyszki i Kotlin gmina Kotlin - część pierwsz

Dz.Urz. nr 54, poz.1241            z 23.04.2004r.

XX/97/04

trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym  w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Kotlin, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych

Dz.Urz. nr148,poz.3068  z 15.10.2004r.

XXII/104/04

zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe i zasiłki celowe

Dz.Urz. nr 171,poz.3696 z 9.12.2004r.

XXII/105/04

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

Dz.Urz. nr 171,poz.3697 z 9.12.2004r.

XXIV/114/04

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wyszki i Kotlin, gmina Kotlin - część druga

Dz.Urz. nr 44, poz.1359            z 11.04.2005r.

XXV/124/05

kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kotlin

Dz.Urz. nr 46, poz.1394           z 13.04.2005r.

XXX/148/05

o zmianie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kotlin

Dz.Urz. nr 152,poz.4165          z 28.10.2005r.

XXXIII/157/05

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kotlin

Dz.Urz. nr 27, poz.698          z 17.02.2006r.

XXXIV/161/06

regulaminu dostarczania  wody i odprowadzania ścieków  na terenie gminy Kotlin

Dz.Urz. nr 48, poz.1316         z 10.04.2006r.

XXXVIII/175/06

nadania statutu  Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

Dz.Urz. nr 140,poz.3433        z 7.09.2006r.

VIII/36/07

nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotlin - "Słoneczna"

Dz.Urz. nr 126,poz.288        z 31.08.2007r.

XII/46/07

zwolnień w podatku od nieruchomości

Dz.Urz.nr 176,poz.3858

z 4.12.2007r.

 XVIII/79/08

nadania nazw ulicom w miejscowości Kotlin

Dz.Urz.nr 114,poz.2084

 z 16.07.2008

XIX/83/08

ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku  budowy urządzeń infrastruktury technicznej

Dz.Urz.nr 141,poz.2565

z 26.08.2008r.

XIX/84/08

ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

Dz.Urz.nr 141,poz.2566

z 26.08.2008r.

XXIV/109/08

ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Kotlin

Dz.Urz.nr 27, poz.428

z 20.02.2009r.

XXIV/117/08

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Dz.Urz.Nr 27,poz.429

z  20.02.2009r.

XXV/120/09

regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kotlin

Dz.Urz.nr 65,poz.907

z 7.04.2009r.

XXVII/131/09

wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Kotlin

Dz.Urz.nr 112,poz.1807

z 10.06.2009r.

XXVIII/132/09

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kotlin

Dz.Urz.nr 125, poz.2046

z 25.06.2009r.

XXXII/144/09

Statutu sołectwa Kotlin

Dz.Urz.nr 213, poz.3666

z 4.12.2009r.

XXXII/145/09

Statutu sołectwa Kurcew

Dz.Urz.nr 213,poz.3667

z 4.12.2009r.

XXXII/146/09

Statutu sołectwa Magnuszewice

Dz.Urz.nr 213, poz.3668

z 4.12.2009r.

XXXII/147/09

Statutu sołectwa Orpiszewek

Dz.Urz.nr 213,poz.3669

z 4.12.2009r.

XXXII/148/09

Statutu sołectwa Parzew

Dz.Urz.nr 213,poz.3670

z 4.12.2009r.

XXXII/149/09

Statutu sołectwa Racendów

Dz.Urz.nr 213,poz.3671

z 4.12.2009r.

XXXII/150/09

III/9/2010

Statutu sołectwa Sławoszew

w sprawie zmiany statutu sołectwa Sławoszew

Dz.Urz.nr 213,poz.3672

z 4.12.2009r.

Dz.Urz.Nr 56,poz.992

XXXII/151/09

Statutu sołectwa Twardów

Dz.Urz.nr 213,poz.3673

z 4.12.2009r.

XXXII/152/09

Statutu sołectwa Wilcza

Dz.Urz.nr 213, poz.3674

z 4.12.2009r.

XXXII/153/09

Statutu sołectwa Wola Książęca

Dz.Urz.nr 213, poz.3675

z 4.12.2009r.

XXXII/154/09

Statutu sołectwa Wysogotówek

Dz.Urz.nr 213, poz.3676

z 4.12.2009r.

XXXII/155/09

Statutu sołectwa Wyszki

Dz.Urz.nr213,poz.3677

z 4.12.2009r.

XXXIII/161/09

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Dz.Urz.nr 230, poz.4133

z 30.12.2009r.

XXXIII/163/09

określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości i opłaty targowej

Dz.Urz.nr 230,poz.4134

z 30.12.2009r.

XXXIV/174/09

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kotlin

Dz.Urz.nr 4, poz.99

z  12.01.2010r.

XXXIV/175/09

Regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów

Dz.Urz.nr 4,poz.100

z  12.01.2010r.

XXXV/179/09

Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Dz.Urz.nr 53,poz.1214

z  17.03.2010r.

XXXV/180/09

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolu  prowadzonych przez Gminę Kotlin

Do uchwały nr XXV/120/09

Dz.Urz.nr 53,poz.1215

z  17.03.2010r.

XXXVII/196/10

wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kotlin należącej do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 7 października 2008r.

Dz.Urz.nr 124,poz. 2344

z  25.06.2010r.

XXXIX/199/10

dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie gminy Kotlin do stanu faktycznego

Dz.Urz.nr 139,poz.2685

z  19.07.2010r.

XLII/210/2010

uchylająca uchwałę Nr  XLI/203/2010 z dnia 24.06.2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Kotlin na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu  i dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego

Dz.Urz.nr 198, poz.3646

z  28.09.2010r.

XLII/211/2010

uchylająca uchwałę Nr XLI/204/2010 z dnia 24.06.2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Kotlin na stałe obwody głosowania

Dz.Urz.nr 198, poz.3647

z  28.09.2010r.

XLII/212/2010

 zmian w podziale  Gminy Kotlin na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu i dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego

(do uchwały nr XLII/228/02) Dz.Urz.nr 198, poz.3648

z  28.09.2010r.

XLII/213/2010

zmian w podziale Gminy Kotlin na stałe obwody głosowania

(do uchwały nr XLII/230/02 i nr VI/45/03

Dz.Urz.nr 198, poz.3649

z  28.09.2010r.

XLIII/219/2010

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności  pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kotlin oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Dz.Urz.nr 229,poz.4236

z  16.11.2010r.

XLIV/223/10

w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kotlin, gmina Kotlin" - część pierwsza

Dz.Urz.nr 270, poz.5284

z  31.12.2010r.

XLIV/225/10

w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej

Dz.Urz.nr 251,poz.4653

III/9/2010

w sprawie zmiany statutu sołectwa Sławoszew

Dz.Urz.nr 56, poz. 992

z  8.03.2011r.

IV/18/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wzorów formularzy

Dz.Urz. Nr 79,poz.1368

z  30.03.2011r.

IX/39/2011

ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kotlin

Dz.Urz. nr 250,poz.3967

20.09.2011r.

XI/46/2011

zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie gminy Kotlin

Dz. Urz.nr 361,poz.6422

23.12.2011r.

XII/50/2011

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Kotlin

Dz.Urz.z 2012r. poz. 2

XIII/54/2011

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

Dz.Urz.nr 361, poz.6427

z 23.12.2011r.

XIII/55/11

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dz.Urz.nr 361, poz.6428

z 23.12.2011r.

XIII/56/11

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wzorów formularzy

Do uchwały nr: II/9/2002 i IV/18/2011

Dz.Urz.nr 361,poz. 6429

z 23.12.2011r.

XIII/57/11

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 rok

Dz.Urz.nr 361, poz.6430

z 23.12.2011r.

XVI/76/11

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Wilcza

Dz. Urz.  poz. 959 z 14.02.2012r.

XVI/78/11

w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa, niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Traci moc uchwała nr XVI/94/96 i XXI/117/96

Dz.Urz. poz. 417 z 17.01.2012

XVII/86/12

w sprawie Statutu Gminy

 Traci moc uchwała nr IV/29/03,Dz. Urz. poz.

1615 z 2.04.2012r.,

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody orzekające nieważność w części uchwałę

Dz. Urz. poz.1586 z 2.04.12

XVII/88/12

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Traci moc uchwała nr XXXIV/161/06,

Dz. Urz. poz.1616 z 2.04.2012r.,

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody orzekające nieważność   w części uchwałę

Dz. Urz. poz. 1587

XVIII/92/12

w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kotlinie przy ul. Marii Konopnickiej 22

Dz. Urz. poz. 1841 z 18.04.2012r.

XVIII/93/12

w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kotlin

Dz. Urz. poz.1969 z 26.04.2012r.

XIX/104/12

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Kotlin

Uchyla się uchwałę  nr XVIII/94/12

XXIII/110/12

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kotlin

Traci moc uchwała nr XXXIV/175/2009 Dz. Urz. poz. 3848 z 17.09.2012r.

XXIII/111/12

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury w Kotlinie

Dz.Urz.poz.3834 z 13.09.2012r.

XXV/125/12

w sprawie podziału gminy Kotlin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dz. Urz. poz.

5209 z 15.11.2012r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie sprostowania błędów  -Dz.Urz.  poz. 2539                 z 28 marca 2013r.  

XXV/128/12

w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Kotlin

Traci moc uchwała nr XXIV/109/2008

Dz.Urz. poz.4640 z 31.10.2012r.

XXV/129/12

 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Kotlin w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Traci moc uchwała nr XXXVII/196/2010 Dz.Urz.poz.4867z 6.11.2012r.

XXVI/133/12

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Traci moc uchwała nr XIII/54/11 Dz. Urz. poz. 5179 z 14.11.2012r.

XXVI/134/12

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Traci moc uchwała nr XIII/55/11 Dz. Urz. poz. 5180 z 14.11.2012r.

XXVI/135/12

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 rok

 Dz.Urz. poz. 5181 z 14.11.2012r.

XXVI/136/12

w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej

Traci moc uchwała nr XLIV/225/10 Dz. Urz. poz. 5182 z 14.11.2012r.

XXVI/137/12

W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kotlin oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Dz.Urz. poz. 5711

z 29.11.2012r. 

 

XXVIII/142/12

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz                ustalenia stawki takiej opłaty

Dz.Urz.poz. 370 z

10.01.2013r.

XXVIII/143/12

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i              trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi

Dz.Urz.  poz.371 z

10.01.2013r.

XXVIII/144/12

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości                        opłaty za gospodarowanie odpadami         komunalnymi

Dz.Urz. poz. 475 z

15.01.2013

XXVIII145/12

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowa-

nia na obszarze Gminy Kotlin, ustalenia ich

numerów, granic oraz siedzib obwodowych               komisji

wyborczych

Dz.Urz.  poz. 2554

z 29 marca 2013r.

XXIX/151/12

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu   świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli   nieruchomości i zagospodarowania tych  odpadów w zamian za   uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz.Urz. poz. 2039

Uchylona uchwałą

nr XXXI/168/13

XXIX/152/12

w sprawie górnych stawek opłat za usługi w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i  transportu  nieczystości ciekłych na terenie  gminy Kotlin

Traci moc uchwała

 nr XXXIV/174/09

Dz.Urz.z 30.01.2013

poz. 1029

XXIX/153/12

w sprawie regulaminu utrzymania czystości

i porządku na terenie Gminy Kotlin

Traci moc uchwała

Nr XXXIII/157/05

Nieważność § 12 -

rozstrzygnięcie nadzorcze z 1.02.13 Dz.Urz. poz.1504,

Dz.Urz. poz. 1771 z 25.02.2013r.

XXX/159/13

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kotlin

Traci moc uchwała nr XIX/104/12

Dz.Urz. poz.2055

XXX/160/13

określenia warunków i trybu finansowania           sportu przez Gminę Kotlin

Traci moc uchwała nr XII/50/11

Dz.Urz. poz. 1929 z 4.03.2013r.

XXX/162/13

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych

Zmiana uchwały nr XXIX/151/12,

Dz.Urz. poz.2056

Uchwała uchylona uchwałą nr XXXI/168/13

XXXI/166/13

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Traci moc uchwała nr XXVIII/142/12

Dz.Urz.  poz. 2454

z 25 marca 2013r.

XXXI/167/13

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości  opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Traci moc uchwała nr XXVIII/144/12

Dz.Urz. poz. 2485

z 26 marca 2013r.

XXXI/168/13

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych  odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchyla się uchwałę nr XXIX/151/12  zm. uchwałą nr XXX/162/13

Dz.Urz. poz. 2860

z 15.04.2013r.

XXXI/169/13

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kotlin

Zmiana uchwały nr XXIX/153/12

Dz.Urz. poz. 3014

z 17.04.2013r.

XXXV/186/13

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę publicznym  przedszkolu

Traci moc uchwała nr IX/39/2011

XXXVII/200/2013

 

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotlinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Dz. Urz. z 10.12.2013r. poz. 7093

XXXIX/205/2013

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 rok

Dz. Urz. z 3.12.2013r.

poz.6802

XXXIX/207/2013

w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Kotlin  na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest

Dz. Urz. z 3.12.2013r.

poz. 6803

XXXIX/208/2013

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kotlin

Dz. Urz. z

3.12.2013r. poz. 6804

XXXIX/209/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Kotlin

Dz.Urz.Woj.Wlkp.                z 3.01.2014r. poz. 59

XLI/227/2014

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kotlin

Dz. Urz. poz.1316

z 3.03.2014r.

XLI/228/2014

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kotlin na lata 2014 - 2018

Dz. Urz. poz. 1317

z 3.03.2014r.

XLI/229/2014

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kotlin

zm. uchwały nr XXIX/153/2012

XLI/230/2014

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Traci moc uchwała nr XXXI/168/13

Dz. Urz. poz. 1319 z 3.03.2014r.

XLI/231/2014

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i odstąpienia od żądania zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Dz. Urz. poz. 1320 z 3.03.2014r.

XLIII/242/2014

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kotlin

Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz.

2972 z 6.05.2014r.

XLIII/243/2014

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Kotlin

Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz.

2973 z 6.05.2014

XLIII/246/2014

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kotlin, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz.

2974 z 6.05.2014r.

XLIV/254/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podstawowych  szkół  niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kotlin, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Dz.Urz.Woj.

Wlkp. poz. 3521 z 10.06.2014r.

XLV/255/2014

w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin

Dz.Urz.Woj.

Wlkp. poz. 3945

Z7.07.2014r.

XLVI/264/2014

w sprawie regulaminu korzystania z gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4757 z 9.09.2014r.

XLVII/267/2014

w sprawie zmiany statutu sołectwa Wysogotówek

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5787 z 6.11.2014r.

XLVII/268/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kotlin

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5852 z 12.11.2014r.

XLVII/269/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Kotlin

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5853 z 12.11.2014r.

XLVIIII/273/14

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 rok

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6239 z 20.11.2014r.

II/7/2014

w sprawie statutu Domu Kultury

Dz. Urz. poz.728

z 11.02.2015r.

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody dot. § 6 ust.5 Dz. Urz.

poz. 740 z 11.02.2015r.

III/18/2015

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kotlin

Dz. Urz. poz. 924                   z 19.02.2015r.

IV/20/2015

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Dz. Urz. poz.883                    z 18.02.2015r.

IV/21/2015

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. poz. 884                    z 18.02.2015r.

IV/22/2015

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. poz. 885                   z 18.02.2015r.

V/24/2015

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej

Dz.Urz. poz.1890                 z 30.03.2015r.

V/25/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkasa

Dz.Urz. poz. 1670                  z 20.03.2015 r.

V/27/2015

uchylająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwałą tą uchyla się uchwałę nr XXXI/166/2013                     z 11.03.2013r.

VI/28/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa, niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2974  z 30.04.2015r.

VI/33/2015

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Kotlin

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3336  z 14.05.2015r.

VI/34/2015

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kotlin, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3334 z 14.05.2015r.

 

VI/35/2015

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kotlin

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3333  z 14.05.2015r.

 

VI/36/2015

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu sołectwa Wysogotówek

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3335  z 14.05.2015r.

IX/50/2015

w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa niektórych podatków stanowiących dochód Gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.5222 z 11.09.2015r. Traci moc uchwała nr XVI/78/2011 zmieniona uchwałami nr V/25/2015 i nr VI/28/2015

VIII/43/2015

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4447 z 10.07.2015r.

VIII/44/2015

w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej zlokalizowanej przy ul. Powstańców Wlkp. w Kotlinie

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4448 z 10.07.2015r.

XI/61/2015

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kotlin

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6438z  5.11.2015r.Traci moc uchwała nr XXXIX/217/2002

XII/62/2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj.Wlkp. poz.6986z 18.11.2015r.

Traci moc uchwała nr XXVI/133/2012

XII/63/2015

w  sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6987z 18.11.2015r.

Traci moc uchwała nr XII/46/2007

XII/64/2015

w sprawie określenia wzorów formularzy dla  podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.6988 z 18.11.2015

Traci moc uchwała nr II/9/2002 ze zm.

XII/65/2015

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 rok

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6989

z 18.11.2015r.

XII/66/2015

ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6990

z 18.11.2015, traci moc uchwała nr XXVI/134/2012

XII/67/2015

w sprawie opłaty targowej

Dz. Urz. Woj.Wlkp. poz. 6933 z 18.11.2015r.

Traci moc uchwała nr XXVI/136/2012

XIII/70/2015

ws. trybu udzielania i rozliczania dotacji  dla niepublicznych szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 8520 z 16.12.2015r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze RIO dot. § 4 (Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 850 z 2016r.)

XIII/75/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 8521 z 16.12.2015r.

(zmiana do uchwały nr XII/64/2015)

XV/83/2016

ws.przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kotlin

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1129  z 5.02.2016r.

XVI/84/2016

ws. wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 1825 z 4.03.2016r.

(traci moc uchwała nr IV/20/2015  Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 883)

XVI/85/2016

ws. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1826 z 4.03.2016r.

(traci moc uchwała nr IV/22/2015 Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 885)

XVI/86/2016

ws. określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów  przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Kotlin jest organem prowadzącym

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1827  z 4.03.2016r.

XVI/87/2016

ws. określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych oraz do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kotlin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, przyznania kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1828 z 4.03.2016r.

XVI/88/2016

ws. ustanowienia tytułów Honorowy Obywatel Gminy Kotlin i Zasłużony dla Gminy Kotlin oraz ustalenia regulaminu nadawania tych tytułów

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.2134 z  16.03.2016r.

XVII/97/2016

ws. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.2704  z 8.04.2016r.

(traci moc uchwała nr XVI/ 85/2016)

XXI/112/2016

ws. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kotlin

Dz.Urz.Woj.Wlkp.z 12.07.2016r. poz.  4563

Traci moc uchwała nr XXIX/153/2012

XXI/113/2016

ws. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 12.07.2016r.poz. 4564

Traci moc uchwała nr IV/21/2015

XXI/114/2016

ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 12.07.2016r. poz. 4565

Traci moc uchwała nr XLI/230/2014

XXI/116/2016

ws. zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Kotlin na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest

Dz.Urz.Woj.Wlkp.z 12.07.2016r. poz. 4566

Traci moc uchwała nr XXXIX/207/2013

Uchwała RIO stwierdzająca nieważność uchwały nr XXI/116/16 (Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz. 5187)

XXI/117/2016

ws. określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kotlin

Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 12.07.2016r. poz. 4567

Traci moc uchwała nr XXXIX/208/2013

Uchwała RIO stwierdzająca nieważność uchwały nr XXI/117/16 (Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz. 5197)

XXII/122/2016

ws.  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5569 z 19.09.2016r.

XXII/123/2016

ws. określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kotlin

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5570 z 19.09.2016r.

Traci moc uchwała Nr XXXIX/208/2013

XXII/124/2016

ws. zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Kotlin na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

poz.5571z 19.09.2016r.

Traci moc uchwała Nr

XXXIX/207/2013

XXIII/128/2016

ws. szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji        w spółkach prawa handlowego przez Gminę Kotlin

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5679

z 28.09.2016r.

XXIII/131/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kotlin

Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 5680 z 28.09.2016r.

(zm. uchwały Nr XXV/124/2005

z 17.02.2005r.)

XXIII/139/2016

ws. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kotlinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5678

z 28.09.2016r.

XXIV/140/2016

ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017 rok

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6382 z31.10.2016r.

XXIV/141/2016

ws. wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6383z 31.10.2016r.

traci moc uchwała

 Nr VI/36/1999

XXIV/142/2016

ws. zmiany Statutu Gminy Kotlin

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

poz.6384 z 31.10.2016r.

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Krystyna Paterczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wanda Margiela
Data wprowadzenia:2014-01-31 13:25:45
Opublikował:Wanda Margiela
Data publikacji:2014-01-31 13:27:22
Ostatnia zmiana:2016-11-22 12:12:31
Ilość wyświetleń:3293

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij